กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0 : ตอน เริ่มต้นทำธุรกิจต้องทำอย่างไร

กิจกรรม Monthly Update กระตุกต่อมความคิดธุรกิจ 4.0
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคาร A3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

จัดโดย:ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

วัตถุประสงค์ : ในการสร้างเสริมความรู้ทางด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจ เปิดโอกาสการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตให้กับนักศึกษาของทางคณะฯ และผู้สนใจ

ผู้ดำเนินรายการ : อ. พิศตะวัน เคหะโชติ
วิทยากร :
1. คุณชาลี วิทยชำนาญกุล (AsiaStartups Co., Ltd.)
2. คุณเมหราน ซาห์รออี (Instawash ASEAN)
3. คุณวณิช ศิริกาญจนสุข (Vanich Venture)