วิทยากร

อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง (อ.กู๊ด)

ประวัติ วิทยากรด้านการตลาด การขาย การบริการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร ภาครัฐและเอกชน

ผศ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ

ประวัติ หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยากรบรรยายด้านการเงิน สำหรับผู้ประกอบการให้กับภาครัฐและเอกชน

ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ (อ.ป๊อก)

ประวัติ หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยากรบรรยายด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารให้ภาครัฐและเอกชนชั้นนำ

อาจารย์อลงกรณ์ สุวรรณเวช (อ.โหน่ง)

ประวัติ เป็นอาจารย์ประจำด้านการตลาด คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ BUSEM ม.กรุงเทพ ทำธุรกิจ นำเข้าสินค้า กลุ่ม Limited Edition จากประเทศญี่ปุ่น มาขายผ่านช่องทางออนไลน์มากว่า 6 ปี เป็นวิทยากรด้าน Digital Marketing ให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDTA) และบริษัทเอกชน อาทิ บ.ไปรษณีย์ไทย, บ.ครีมบิวดิ้ง, บ.นานา คอสเมติก เป็นต้น เป็น LINE@ Certified Coach ให้กับบริษัท LINE (Thailand) ปี 2018

คุณจุติคุณ แซ่เฮง (คุณวิน)

ประวัติ เป็นเจ้าของธุรกิจร้านหมูทอดติดฟัน ทำร่วมกับหุ้นส่วนที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอนุบาลครับ จนปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว และยังมีธุรกิจร้านโทรศัพท์ในซอยรังสิตภิรมย์อีกด้วย

คุณวรัญญู เหล่าเรืองเลิศ (คุณยู)

ประวัติ ดูแลเรื่องการตลาดให้กับ ร้าน Little C และวางระบบ Network,CCTV