อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง (อ.กู๊ด)

อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง (อ.กู๊ด)

ประวัติ

  • วิทยากรด้านการตลาด การขาย การบริการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร ภาครัฐและเอกชน

Events